6.Kapitola

KADENCE V HUDBĚ A VE VÝVOJOVÉM KOLOBĚHU HMOTNÉHO TĚLESA

Naše Země ve světové části Ephesus spěje ke své závěrečné fázi, bodu rozkladu.Lidé dostali velikou milost, říši ” tisíce let”, aby mohli v soudu po zničení všeho falešného, dokončit svůj vývoj a uvolnit se ve zralosti od hrubohmotnosti a tak při počínajícím rozkladu Země nebyli s ní spolustrženi.

Nejenom naše Země, ale i ostatní vývojové plochy stejné

zralosti ostatních světových obcí se blíží nebo již jsou v závěrečné vývojové fázi. Každá světová obec má sedm vývojových fází.

Přesto, že my se dostáváme k bodu rozkladu, víme z Pánova Poselství, že neustále proudí duchovní zárodky do hmotnosti.

Při vývojovém koloběhu prochází hmotné těleso sedm vývojových údobí, tak jako všem co je podrobeno vůli Boží.

Vývoj tělesa prochází od tónu c až po h, t.j. sedm stupňů. Na tónech c, d, e, probíhá tzv, hvězdným vývojem, kde bytostní přivádějí Zemi k její zralosti.

Na subdominantě, čtvrtém stupni akordu f moll, přichází duchovní zárodky ke hrubohmotnosti. Při oplodnění hrubohmtoného tělesa duchovními zárodky na tónu f a barvě zelené, vykonává se zákonitě posun z tónu f na g. Dále z tónu e na tón f přichází za svým vývojem a oplodněním nové hmotné těleso.

Tímto posunem v koloběhu prochází všechny vývojové plochy, od jednoho tónu na druhý, až zákonitě dochází k tónu h a barvě fialové, t.j. bodu rozkladu, aby po obnově sil, jako nové semeno nastoupilo k dalšímu vývoji ve světovém koloběhu.

Na pátém stupni dominantě koloběhu, tónu g - světle modrá, bytostné a duchovní plně působí ve hmotnosti.

Přiblížením se půltónem k poslednímu stupni vývoje, to je posun na půltón ais šestého stupně se dostává hmotné těleso spolu s duchovními zárodky k barvě fialové, t.j. bodu splnění. Již zde měli by být duchové v plné zralosti, aby se mohli odpoutat od hmotného tělesa dříve, než se ono dostane ve svém koloběhu k sedmému stupni tónu h, barvě fialové ( v hudbě citlivý tón ), tedy k rozkladu.

Protože duchové neukončili svůj vývoj do stanovené doby, nastává ve zpětném proudění mezera, která je ranou v boku Beránkově. Takže duchovní zárodky, které nesplní, místo aby proudily do svého domova, prožijí rozklad s hrubohmotným tělesem.

V hudbě jako základní stavební harmonicky prvek je kadence, která charakterizuje pohyb, vývoj. Označujeme ji tónika, subdominanta, dominanta a tónika. Je to miniaturní, harmonicky zpracovaný pohyb. Tónika znamená začátek, subdominanta vzruch, dominanta vrchol a tónika opět uklidnění, nebo nový začátek. Jsou to I., IV., V. a opět I. stupeň, uzavření melodické a harmonické stránky v kruhu. Podíváme-li se na tyto stupně v průběhu vývoje hmotného tělesa, vidíme, že jsou to nejdůležitější body ve vývoji hmotného tělesa i lidského ducha.

Protože jde u tělesa o pohyb po elipse, je nepravidelný, ale zákonitý. Podle 2. Keplerova zákona je plocha opsaná průvodičem oběžnice za jednotku času stále stejná.

Proto i vývojový koloběh tělesa můžeme charakterizovat nepravidelným pohybem od pomalého k rychlému, od velkých časových etap ke kratším etapám, i když budeme Keplerův zákon o stejně opsaných plochách respektovat.

Zrychlující prvek můžeme objeviti i ve vlnové frekvenci, teplotě a barvách ve stupnici C dur - od nejnižší teploty, nejnižší vlnové frekvence k nejvyšší vlnové frekvenci a teplotě a pohybu.

Vývojový koloběh

2. keplerův zákon