5.Kapitola

VZTAH BAREV A TÓNŮ V PRASTVOŘENÍ K POZDĚJŠÍMU STVOŘENÍ

Jednotný rys jde celým stvořením. To znamená, že působení prastvořených v první úrovni v prastvoření má svou obdobu v první úrovni pozdějšího stvoření. Takže první až sedmá úroveň pozdějšího stvoření je odleskem nebo obdobou první až sedmé úrovně praduchovní říše.

V nejvyšší úrovni Prastvoření probíhá působení čtyř rytířů v jejich barvách fialové, oranžové, zelené a středně modré a v tónech h, d, f, as(gis). Dominantní barva je barva Beránkova - fialová tón h, z jehož působení se mohli rytíři v Hradu Grálu zformovat jako lidské postavy, nyní ji nese Od - shi - mat - noke. Je to barva nejvyššího stupně - dokonalosti ve stvoření. Zářením, které z Hradu Grálu k sloupům stvoření proudí ( rytířům), vzniká pyramida záření. V božské sféře nachází se zde říše archandělů.

Čtverec stvoření vzniká vzájemným silovým působením, symbolizuje cestu vývoje, její začátek i konec , charakterizuje uzavření vývojového kruhu, jež je dáno prolínáním červené (láska) a modré ( spravedlnost) ve fialovou. Sloučením barev čtverce dostáváme opět bílou barvu.

Sedmý stupeň (1. úroveň ) citlivý tón - má tendenci stoupající, k uklidnění, uzavření.

V krychli pozdějšího stvoření je stejné uspořádání, jako v Praduchovním, ve Stvoření i ve sféře Bytostné, jsou tu tytéž barvy a tóny, avšak v přizpůsobeném tlaku a teplotě pro danou sféru.

V druhé úrovni probíhá působení Johany, Celly a Josefy v a moll akordu. Johana nese tmavomodrou - a, Cella rubínově červenou - c a Josefa žlutou barvu, tón e . Celá tato úroveň jako východisko záření má vztah k nižším úrovním, posiluje lásku k domovu, vlasti, vede k úctě k mateřství i opatrování těla, což potvrzují jejich barvy a tóny.

Tato úroveň ve hmotnosti zastavuje duchovní zárodky na jejich cestě. Jsou tu nekonečné zahrady, kde bytostný plášť, do kterého jemné ženské bytosti zahalily každý duchovní zárodek při jeho výstupu z duchovní říše, vyvíjí se pod zářením této úrovně, zakotven v jemnohmotné půdě, ošetřován bytostnými pěstounkami v nádhernou květinu, v jejímž kalichu duchovní zárodek odpočívá a ve spánku víc a více zesiluje.

Květina, v jejímž kalichu duchovní zárodek zrál, potřebovala jen jednu část bytostné schránky duchovního zárodku. Druhá zůstala kolem duchovního zárodku a procitnutím vzala na sebe lidskou formu.

Jako zde rozkvetla první schrána v lidské podobě, tak při návratu zralý lidský duch odkládá tuto stejnou schránku na této úrovni, první schránu, která je při vzestupu tou poslední.

Ve třetí úrovni je vedoucí Vasita, barva světle modrá, tón g.

Ukazuje cestu k vývoji všem duchovním zárodkům, které potřebovala vzdálenějších a ochlazenějších oblastí, aby se mohli vývojem státi sebevědomými.

I ve hmotnosti je tu brána v odlesku prastvoření, která přivádí zárodky ke hmotnosti částí přivádějící za účelem jejich vývoje k sebeuvědomění a v druhé části zároveň vítá poutníky po jejich vymanění se z hrubohmotnosti.

Ostrovy Růží - rubínově červená, tón c, ostrov Lilií - zelená tón f, ostrov Labutí - středně modrá, tón as.

Tyto velké opěrné body jsou jako tři zářící drahokamy ve velkém zlatém kruhu, kde se snoubí čistota, láska v oddanosti se službou (Prastvořené úrovně VI).

Nejvyšším ostrovem této úrovně je ostrov Lilií, v prastvoření, což je dáno tónem f a barvou zelenou.

Potvrzení pro tato slova nacházíme ve III. díle Poselství Grálu v přednášce “Prakrálovna” : …” Nejvyšší z těchto zahrad u nohou Prakrálovny, je zahrada čistoty, “Čisté Lilie”, vzniknuvší z Prakrálovnina vyzařování.

Protože Prastvoření je odleskem vyšších úrovní, potvrzují nám tóny a barvy tuto skutečnost i v Prastvoření.

Zněním f moll akordu čtvrté úrovně vstupují duchovní do hrubohmotnosti.V době zralosti hmotného, kterou bytostné přivedlo na nejvyšší výši je schopno přijmout duchovní zárodky, aby mohly nastoupit cestu k vývoji. Bytostné ve zralosti připravilo tuto styčnou plochu pro přijetí duchovních zárodků. Vždyť nejvyšší stupeň zralosti bytostného je roven nejnižšímu stupni zralosti duchovního. Tato úroveň je kotvištěm všech duchovních proudů a pomocí, přicházejících pro pomoc duchovním zárodkům k jejich vývoji. Této úrovně dosáhneme pouze citem, protože je nad prostorem a časem, je transformátorem záření pro hrubou hmotnost.

Působení Ismaele v páté úrovni prastvoření je v barvě žluté a tónu e. Záření barvy a tónu vyjadřuje o ohraničuje činnost Ismaele. Jeho úkolem je příprava všech pomocí pro vše, co se nachází pod prastvořením, t.j. pro lidské pokolení.

Pátá úroveň pozdějšího stvoření je nazývána jemnou hrubohmotností, v barvě žluté a tónu e. Duchovní zárodek na své cestě z jemnohmotnosti dostává zde žlutý záhal. Zde působí lidští duchovné po odloučení se od tělesné schránky. Je formována myšlenkovými formami lidí.

Šestá úroveň v praduchovním se zachvívá v dónu d, barvě oranžové. Schránky Marie / oranž, tón d / vznáší se v lásce a Terezie / zelená tón f / vznáší se ve Vůli Boží, působí v bílém zámku.Maria - oranž / červená + žlutá - Láska a Pravda/.Terezie - zelená / modrá + žlutá - vůle Boží a Pravda/.

Ve hmotnosti je tato úroveň přechodová k nejhrubší hrubohmotnosti. Dělí se na část přivádějící a odvádějící. V části přivádějící má každá věc i Země svůj předobraz a v odvádějící části se zpracovávají a přenášejí produkty lidského chtění.

Poslední úroveň Praduchovního je zvána Patmos, zachvívá se v barvě a tónu c - rubínově červené ( stupnice C dur).

Obdobou Patmosu v Praduchovním je hrubá hmotnost, to je sedmá úroveň, naše Země ve světové části Ephesu, kterou vnímáme svými hrubohmotnými smysly. Přesto, že tato úroveň je nejhrubší s nejmenším tlakem a teplotou, vytváří duchovnímu zárodku vývojovou plochu k uzrávání. Až sem jsou neseny všechny pomoci ze Světla, jsou připraveny pro všechny duchy, kteří ve svém citovém chtění se na ně napojují a tvoří tak kanálky pro příjem Světla i pro nevědomé lidské duchy. Čím více lidských duchů bude schopno se vědomě napojovat na všechny pomoci nesené k naší planetě , tím rychleji pronikne Světlo a očistí naši Zemi od všeho, co se nezařazuje do záchvěvů Božích. Lidskému duchu pak bude uvolněna cesta ke vzestupu.

Pyramida záření