Člověk a alikvotní tóny

Člověk se zachvívá určitým tónem a barvou , který dle fyzikálních zákonitostí se nechvěje sám, ale souzní s ním řada 16 alikvotních tónů v rozsahu čtyř oktáv. Je to takový žebřík, kterým při správném citovém rozechvívání můžeme dosáhnouti určitých stupňů ve stvoření a zakotviti se v nich. Lidský duch musí mít kontakt se sférou svého původu a k tomu potřebuje nástroj, který je mu tímto způsobem dán.

Tento vibrační řebřík je mostem k světlým nitkám nad námi, dále pak k úrovním pozdějšího stvoření, které jsou nad prostorem a časem. Je to také cesta pomocí, které přijímá prostřednictvím svého astrálního těla. Cesta při otvírání se lidského ducha všem proudům, které přicházejí ze Světla.

Každá část stvoření se dělí na sedm částí, to jsou příčle žebříku. Můžeme tedy říci, že se člověk dostává svým čistým cítěním až do duchovních úrovní. Duch musí mít kontakt se sférou svého původu, jako záchytným bodem a k tomu potřebuje nástroj, který je tímto duchu dán. Snahou člověka mělo by být nechat tento kanál čistý, snažit se o jeho čistotu za každých okolností, ať již k nám přicházejí zkoušky nebo se vrací karma, kterou jsme si sami připravili. Musíme neustále pracovat na odstranění všech blokád, nepřipouštět nic nečistého, jinak průchod síly je značně omezen nebo přímo vyloučen.

I toto dění je ve spojitosti s tónem, který vzniká na základě pravidelného chvění, při nepravidelném chvění, nečistotě, vznikají šramoty, skřípění, ale tón již nikoliv. Stejně tak člověk pokud nechá volný průnik všem svým negativním vlastnostem a na nich nepracuje, nezaznívá jako tón, ale jako šramot, tím blokuje příjem síly a z ní vycházejících pomocí, zároveň vytváří podmínky ke vzniku nemoci.

Na tónu se nám zároveň objevuje vibrato, chvění tónu. Pokud je mezi 5-7 kmity za vteřinu, je tón na vrcholu estetické úrovně, je-li kmitů méně, hovoříme, že má pomalý rozkmit a při rychlejším chvění vzniká tremolo, obé jsou vady na tónu. Naskýtá se tu analogie s lidským duchem, který se nezachvívá v zákoně pohybu , kde svou leností narušuje zákon harmonického pohybu a tím vývoje ducha, stejně tak člověk, který je neustále štván svými hrubohmotnými povinnostmi, aniž by měl čas k zastavení a zamyšlení se, narušuje zákon opačným směrem.

Pán píše v Poselství Grálu o modlitbě, kterou nemůže vynést její síla (šířka rozkmitu), ale její čistota, což se rovná pravidelné sinusoidě, která je předpokladem k dokonalému splynutí vln Světla.Jde o napojení na určitou vlnovou délku v dokonalém splynutí.